Aktualności 2017

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 03-01-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 4 stycznia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

  • Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
  • Nowe zasady opodatkowania akcyzą obrotu suszem tytoniowym, obowiązujące od dnia 15 grudnia 2017 r.
  • Czy nieodpłatne przekazanie do odrębnego majątku podatnika VAT składnika majątku wspólnego podlega opodatkowaniu VAT?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
  • Prawo do zwolnienia z VAT usług kształcenia
  • Czy organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych stanowi usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wysyłki towaru do nabywcy kurierem
  • Zamieszczanie na wystawianej fakturze danych przy najmie prywatnym lokali przez podatnika podatku od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
  • Nowy numer rachunku bankowego w ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
  • Kiedy podatek PCC może obniżyć koszty firmy?
Podatki i opłaty lokalne:
  • Użytki rolne, na których posadowione są budowle i budynki

Kalkulator limitu umów terminowych 24-08-2017

Informacja Instytutu Studiów Podatkowych o Krajowej Administracji Skarbowej. Procedury kontroli. 02-03-2017

Z dniem 1 marca 2017 r. wprowadzona została Krajowa Administracja Skarbowa. (KAS), to jest połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Procedury kontroli podatników de facto pozostaną bez zmian, z wyjątkami uzasadnianymi walką z nadużyciami podatkowymi. To zaś co się zmieni, nie będzie miało znaczącego wpływu na sytuację procesową kontrolowanych, a niekiedy nawet przyspieszy poddanie działalności fiskusa kontroli sądowej.

Na mocy ustawy o KAS zmieni się przede wszystkim struktura organizacyjna całości aparatu skarbowego. Organami „pierwszego kontaktu" dla podatników w zakresie kontroli będą naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych, natomiast w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Od dnia 1 marca 2017 r. podatnikom kontrolowanym przez urzędy skarbowe będą przysługiwały te same uprawnienia, które przysługują im obecnie - z możliwością składania zastrzeżeń do protokołów kontroli i odwołań od decyzji włącznie (tych ostatnich do dyrektora izby administracji skarbowej).

Zmianą jakościowo istotną będzie uzyskanie (a raczej odzyskanie) przez urzędy skarbowe uprawnień w zakresie podatku akcyzowego, co jest jednak okolicznością bez wpływu dla sytuacji podatników akcyzy w toku kontroli.

Najwięcej kontrowersji dotyczy statusu urzędów celno-skarbowych, do zadań których należy wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę w sytuacjach, gdy rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny wpływają na bezpieczeństwo finansowe państwa.

Podobnie jak w przypadku dotychczasowej kontroli podatkowej czy kontroli skarbowej, kontroli celno-skarbowej będzie podlegał każdy, kto ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Miejscem prowadzenia kontroli będzie przede wszystkim siedziba kontrolowanego lub siedziba urzędu celno-skarbowego, względnie miejsce prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych kontrolowanego. Natomiast – i to jest zupełna nowość – właściwość miejscowa(tj. obszar działania) naczelnika urzędu celno-skarbowego obejmuje terytorium całej Polski.

Do wszczęcia kontroli celno-skarbowej będzie dochodziło w sposób podobny jak przy wszczynaniu kontroli podatkowej czy postępowania kontrolnego. O wszczęciu zadecyduje doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Tak samo kontrolę podatkową wszczynał dotychczas naczelnik urzędu skarbowego lub celnego.

Zarówno przed dniem 1 marca 2017 r., jak i po tej dacie kontrolujący mają i będą mieć takie uprawnienia, jak prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, a także prawo wstępu na grunt, czy prawo przebywania w lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego.

Kontrolę celno-skarbową będzie kończyło doręczenie kontrolowanemu wyniku kontroli. Wynik kontroli będzie więc odpowiednikiem protokołu kontroli, względnie protokołu badania ksiąg podatkowych. Podobnie bowiem jak protokół kontroli, wynik będzie zawierał informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku. Ma to umożliwić podatnikowi ewentualną korektę rozliczenia (deklaracji, zeznania) w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

W przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed dnia 1 marca 2017 r., podatnikowi kontrolowanemu w trybie kontroli celno-skarbowej nie będzie przysługiwało prawo złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli. W miejsce zastrzeżeń kontrolowany będzie mógł natomiast złożyć wspomnianą wyżej korektę rozliczenia podatkowego zgodnie z wynikiem kontroli (co i poprzednio wchodziło w grę po zakończeniu kontroli podatkowej urzędu celnego lub skarbowego albo w terminie siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonych dowodów w postępowaniu prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej). Czas dla tej korekty zostanie wydłużony z siedmiu do 14 dni.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie działała według procedur, które podatnicy, a zwłaszcza pełnomocnicy, znają i potrafią się w ich ramach poruszać. W istocie bowiem ustawa o KAS „konserwuje" dotychczasowe procedury oraz praktykę organów skarbowych i celnych w relacjach z podatnikami. Ma natomiast znaczenie dla pracowników i funkcjonariuszy zniesionych organów aparatu skarbowego państwa. Ustawa o KAS nie dotyczy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ani sądownictwa administracyjnego(WSA i NSA), a także nie obejmuje organów rentowych (ZUS i KRUS).